Vyhledávání

Školní mléko

Happy snack

Základní informace o škole


Jsme škola s dlouholetou tradicí.

Nabízíme bezpečné a estetické prostředí otevřené spolupráci s rodinou.

Vstup do školy je bezbariérový. Škola byla v roce 2015 rekonstruována.

 

Výuka a vybavení školy

 • nejmodernější metody a formy výuky zaměřené na individuální rozvoj každého žáka
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy
 • další cizí jazyk od 7. ročníku (německý a ruský jazyk)
 • jazyková výuka v moderní digitální jazykové učebně (program ROBOTEL)
 • moderně vybavené kmenové třídy a odborné učebny (přírodopisu, chemie, fyziky, hudební výchovy)
 • interaktivní tabule v 15 třídách a učebnách jako běžná součást výuky
 • dvě nově vybavené počítačové učebny pro výuku informatiky
 • podpora výtvarných činností, keramická dílna
 • dobré podmínky pro výuky praktických činností (cvičná školní kuchyň, dílny)
 • rozvoj čtenářské gramotnosti žáků v rámci čtenářských dílen a školních projektů (projekty MŠMT, projekty na podporu čtenářství - Čteme s paní Zimou, Souboj čtenářů, Noc s Andersenem, bohatý knižní fond školní knihovny)
 • prvky metody prof. Hejného ve výuce matematiky

Péče o žáky 

 • péče a podpora žákům s poruchami učení - vedení speciálním pedagogem
 • péče a podpora dětem s vadami řeči (kroužek Povídálek - logopedická prevence)
 • individuální přístup k řešení výchovných a vzdělávacích problémů, intervenční programy (prevence)
 • spolupráce se školním psychologem

Školní družina

 • školní družina s nabídkou kroužků (provoz 6:00 - 16:30)
 • bohaté volněčasové aktivity (umělecké, sportovní, naučněpoznávací)

Aktivity školy

 • bohatá nabídka školních a mimoškolních aktivit (grantová podpora Magistrátu města Ostravy)
 • široká nabídka kroužků různého zaměření
 • školy v přírodě, ozdravné pobyty (finanční podpora Fondu pro děti ohrožené zněčištěním ovzduší)
 • plavecká výuka žáků 2. a 3. tříd, lyžařské kurzy pro žáky 2. stupně
 • úzká spolupráce s MŠ P. Lumumby 14 v rámci kroužku "Předškoláček"
 • spolupráce s organizacemi na výuce i mimoškolních aktivitách: OZO, Lesní škola, NDM, DLO, Rosteme s knihou, PČR, Renarkon, Fond Sidus a další
 • preventivní programy: Dental Prevention, Veselé zoubky, Ovocné dny aj.
 • příprava malých volejbalistů "Ostraváček" ve spolupráci s ŠSK Ostrava
 • tradiční akce pro žáky i rodiče: celoškolní projekty, tvůrčí dílny, jarmarky, Mikuláš a další 

Účast na dění školy pro žáky i rodiče

 • Žákovská rada 
 • Spolek rodičů při ZŠ Kosmonautů 13 (organizační a finanční podpora školních aktivit žáků)

 

 
© 2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace | Webdesign: Lukáš Stankovič.